แต่งตั้ง 'เสข วรรณเมธี' เป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ
Posted: 11 Feb 2017 04:17 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)  
โปรดเกล้าฯ ข้าราชการระดับสูง กต. พ้นตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 13 ราย 'เสข วรรณเมธี' พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
 
1. นายธานี ทองภักดี พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวง
 
2. นายเสข วรรณเมธี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 
3. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ
 
นอกจากนี้ยังมี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 6 ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 รายดังนี้
 
1. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐตุรกี
 
2. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 
3. นายจักรี ศรีชวนะ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐโปรตุเกส
 
4. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐเฮลเลนิ
 
5. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐลิเบีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
 
6. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
7. นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 
และ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 1 ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้
 
1. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําฮังการี
 
2. นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํารัฐคูเวต
 
3. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดราชอาณาจักรสเปน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหรัฐเม็กซิโก

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.