โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ถอนชื่อ ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหารหลายคน

Posted: 13 Mar 2017 01:12 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

โปรดเกล้าฯ ปลด นาวาโทหญิง จารุวรรณ ออกจากราชการ ฐานผิดวินัย บกพร่องในหน้าที่ ไม่พัฒนาตนเอง ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา ขาดดุลพินิจที่ถูกต้อง พร้อมถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 'พ.ต.ธนพนธ์' เหตุ โต้แย้งพระราชกระแส อวดรู้ อวดดี

13 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งและถอดถอนยศนายทหาร รวมทั้ง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายฉบับ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ประกอบด้วย

ปลดออก นาวาโทหญิง จารุวรรณ ฐานผิดวินัย

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด นาวาโทหญิง จารุวรรณ ช้างมูล ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่ง ปลดออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า แก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในหน้าที่ ไม่พัฒนาตนเอง ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา ขาดดุลพินิจที่ถูกต้อง ทําให้เกิดผลเสียแก่ราชการในพระองค์ จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในยศทหารต่อไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารง อยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 3 มี.ค. พ.ศ. 2560

ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ต.ธนพนธ์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด พ.ต.ธนพนธ์ อยู่มั่น ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากใช้กิริยาวาจา ไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร โต้แย้งพระราชกระแส อวดรู้ อวดดี และกระด้างกระเดื่อง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เกียจคร้าน ละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2560

ให้ถอนชื่อ 4 ผู้ได้รับพระราชทานยศทหาร

เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอนชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นต่ํากว่านายพล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอนชื่อนายทหารสัญญาบัตร ออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นต่ํากว่านายพล ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 ม.ค. 2560 เนื่องจากครองว่าที่ยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1. ว่าที่พันโทหญิง ธารินี รอดสน ออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศพันเอกหญิง 2. ว่าที่พันโทหญิง วิมล ทองพายัพ ออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศพันเอกหญิง 3. ร้อยเอก มานิตร เมาะลาษี ออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศพันตรี 4. ว่าที่ร้อยเอก รันดร สอนนิ่ม ออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานยศพันตรี ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก จักรฤทธิ์ บัวจีบ ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ. พ.ศ. 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก ชาตรี พลสยม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. พ.ศ. 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตรี ให้แก่ ว่าที่พันเอกหญิง อภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ. 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตรี ให้แก่ พันเอก จิรศักดิ์ สนิทมัจโร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. พ.ศ. 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศตรี ให้แก่ นาวาอากาศเอก โชคดี สมจิตต์ ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค. พ.ศ. 2560


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.