Posted: 07 Aug 2017 11:03 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ นับเป็นแห่งที่ 3 และวันที่ 9 ส.ค.นี้ จะร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเป็นแห่งที่ 4


7 ส.ค. 2560 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งว่า วันนี้ (7 ส.ค.60) วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างมาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสานการคุ้มครองเบื้องต้นในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน และศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน

ประธาน กสม. กล่าวว่า วันที่ 7 ส.ค.นี้ กสม. และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะทำพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในภาคใต้ ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง และสามารถเข้าร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” พร้อมกันนี้ก็จะมีการอภิปรายเรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสม. และคณะนิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี

วัส กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน กสม. ชุดที่ 3 เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว 3 แห่ง และวันที่ 9 ส.ค.นี้ กสม. จะร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ แห่งที่ 4 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา กสม. ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาวันที่ 19 พ.ค. 60 กสม. ได้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก และหากรวมศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี ที่จัดตั้งโดย กสม.ชุดที่ 2 จะมีศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง

สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 077 913 378 / สายด่วน 1377

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.