กรุงเทพโพลล์ เผย ปชช. 50.6% อยากให้มีเลือกตั้งเร็วที่สุด คะแนนนิยมเพื่อไทยนำ ปชป.
Posted: 28 May 2017 09:52 PM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ผ่าน 3 ปี คสช. คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยนำประชาธิปัตย์ 52.8% ยังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ  แต่คะแนนนิยมลดลง ส่วนใหญ่ 50.6% รู้สึกตื่นตัวอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด

29 พ.ค. 2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังผ่าน 3 ปี คสช.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,269 คน พบว่า ความรู้สึกต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.6  รู้สึกตื่นตัวอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด  ขณะที่ร้อยละ 24.6 รู้สึกเฉยๆ เลือกก็ได้ไม่เลือกได้ ส่วนร้อยละ 21.8 รู้สึกอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ประเทศสงบดี มีเพียงร้อยละ 3.0 ไม่แน่ใจ
ด้านคะแนนนิยมต่อพรรคการเมืองพบว่า พรรคเพื่อไทยอยู่ที่ร้อยละ 17.8  (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2560 ร้อยละ 2.1) รองลงมาคือพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 15.6 (ลดลงร้อยละ 1.9)  พรรครักประเทศไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.5 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1)  พรรคชาติไทยพัฒนามีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (ลดลงร้อยละ 0.9)   พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 0.8 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5)  และพรรคพลังชลมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 0.3 (ลดลงร้อยละ 0.1)
สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2560 ร้อยละ 9.0)  ขณะที่ร้อยละ 25.6 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.6 งดออกเสียง

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
1. ความรู้สึกต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
รู้สึกตื่นตัวอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดร้อยละ50.6
รู้สึกเฉยๆ เลือกก็ได้ไม่เลือกได้ร้อยละ24.6
รู้สึกอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ประเทศสงบดีร้อยละ21.8
ไม่แน่ใจร้อยละ3.0

2. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”
จะเลือกพรรค...สำรวจเมื่อ
ม.ค. 60
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ค. 60
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย15.717.8+2.1
พรรคประชาธิปัตย์17.515.6-1.9
พรรครักประเทศไทย1.41.5+0.1
พรรคชาติไทยพัฒนา 1.91.0-0.9
พรรคภูมิใจไทย0.30.8+0.5
พรรคพลังชล     0.40.3-0.1
พรรคอื่นๆ2.81.1-1.7
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ60.061.9+1.9

 3. ข้อคำถาม “หากวันนี้  ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่”
สำรวจเมื่อ
ม.ค. 60
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ค. 60
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละ)
สนับสนุน61.852.8-9.0
ไม่สนับสนุน17.925.6+7.7
งดออกเสียง20.321.6+1.3

รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ
1)      เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
2)      เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชน ที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆ
3)      เพื่อสะท้อนเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ประชากรที่สนใจศึกษา การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  24 – 25 พฤษภาคม 2560
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ           :  29 พฤษภาคม 2560แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.