กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ทุ่ม 3,825 ล้าน เสนอซื้อหุ้นบิ๊กซีคืน 17ล้านหุ้น เพื่อถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560อนุมัติให้บริษัท และหรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (บิ๊กซี) 17 ล้านหุ้น หรือ 2.06% ของทุนที่ชำระแล้วของบิ๊กซี เพื่อเพิกถอนหุ้นของบิ๊กซีออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท BJC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบิ๊กซี 808 ล้านหุ้น หรือ 97.94% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิ๊กซี ประกอบด้วย บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บริษัทย่อยในสัดส่วน 100% ของบริษัท ถือหุ้นในบิ๊กซีและบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ บริษัทย่อยในสัดส่วน 100% ของบริษัทถือหุ้นในบิ๊กซี 590 ล้านหุ้น หรือ 71% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบิ๊กซี และบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วน 100% ของบริษัทถือหุ้นในบิ๊กซี 218.3 ล้านหุ้น หรือ 26%

ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้บิ๊กซีมีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET และขณะนี้กลุ่มไม่มีนโยบายลดสัดส่วนการถือหุ้นในบิ๊กซี

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและลดค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายหุ้นของบิ๊กซีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะ บริษัทจึงมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบิ๊กซี โดยแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการประเมินมูลค่า

ทั้งนี้ จะเสนอซื้อหุ้นบิ๊กซีในราคาหุ้นละ 225 บาท รวม 17 ล้านหุ้น หรือ 2.06% ภายหลังจากที่บิ๊กซีจ่ายปันผลประจำปี 2559 รวมเป็นเงิน 3,825 ล้านบาท

ขณะที่คณะกรรมการบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 16 มิ.ย. 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหุ้น BIGC ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET ซึ่งจะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) หายไปจำนวน 1.89แสนล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.