Posted: 15 May 2017 01:15 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

สปท. เสนอการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชงรัฐบาลตั้งโรงเรียนการเมือง เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

15 พ.ค. 2560 ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี 2560 กลุ่ม “คน” เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท.

เสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวว่า เนื่องจากการเมืองที่ผ่านมาเป็นปัญหาหมักหมมซับซ้อน ยืดเยื้อ หาทางออกไม่ได้ เป็นปัญหาของนักการเมืองในอดีตที่กระทำการไม่คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาก่อน จนเกิดเป็นความเสียหายของประชาชนทั้งประเทศ มีการทุจริตคอรัปชั่น สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการเมือง

กษิต ภิรมย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวว่า กฎหมายเป็นเพียงแค่กระดาษใบเดียว แต่จะให้ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนมีความรู้ในวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อปลูกฝังให้ประชาชน ยอมรับและปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งให้รัฐบาลตั้งโรงเรียนการเมือง เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กษิต ชี้แจงรายงานด้วยว่า เพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งการปฎิรูปที่สำคัญคือการปฎิรูปคน เพื่อให้นักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ปฎิรูปทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยกรรมาธิการฯ เสนอปฎิรูป 4 แผนหลักได้แก่ แผนหลักที่ 1 การให้การศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน คือการปฏิรูปการศึกษาในมิติการศึกษาที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เพื่อให้คนที่มีความเห็นต่างอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของการรับฟังความเห็น แผนหลักที่ 2 การสร้างนักการเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต้องให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อเรียนรู้ความเสียสละ

“แผนหลักที่ 3 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน จะต้องเน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน และแผนหลักที่ 4 การบริหารการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน โดยรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองร่วมกับสภาพัฒนาการเมืองเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผล และให้เรื่องนี้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกมาบังคับใช้ รวมทั้งให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อ จัดสรรเวลาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง นอกจากนี้ให้พรรคการเมืองมีบทบาทและสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง” กษิต กล่าว

กษิต กล่าวว่า ทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน เร่งยกร่างกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อวางกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม แต่ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ควรให้รัฐสภาทำหน้าที่เป็นหน่วยรองรับภารกิจการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไปก่อน เนื่องจากรัฐสภามีภารกิจ บุคลากรและงบประมาณดำเนินการเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยอยู่แล้ว

ขณะที่สมาชิก สปท.อภิปรายสนับสนุนแผนปฎิรูปตามรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของคนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ คือการปฎิรูปคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการให้การศึกษาและตระหนักถึงวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี และควรผลักดันเป็นวาระแห่งชาติที่มา : เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา Voice TV และสำนักข่าวไทย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.