พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม
#โอนงบไปตั้งไว้เป็นงบกลางฉุกเฉินหมื่นกว่าล้าน แล้วทำไมต้องขอรับบริจาค? #น้ำท่วมสกลนคร

>>>>>>>> คำถามไปยัง ควาย สมชื่อ ว่า

1. ในเมื่อโอนเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ เป็นตั้งไว้เป็นงบกลาง เงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น มากกว่า หมื่นล้าน แล้วทำไมต้องมาขอรับบริจาคจาก ประชาชนอีก ?

2. ที่ส่วนราชการในพื้นที่ทำงานกันลำบาก ติดขัด ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ เป็นเพราะ งบของกรมบรรเทาสาธารณภัย จำนวนกว่า 95 ล้านถูกตัดไป รวมถึง งบด้านจัดการน้ำ และ ป้องกัน ภัยพิบัติของกรมโยธา ถูกตัดไป กว่า 147 ล้าน ใช่หรือไม่ (ดูอ้างอิง)?

ก่อนบริจาค คิดสักนิด! ว่าทำไม ???????

@>>>>>> แอดกำแหงสงสัยว่า ทำไมต้องรับบริจาค ก็เลยไปค้นดู(ไม่ได้ Hack) เลยพบว่า

- พรบ.งบโอนฯ 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ มีการตั้ง งบฉุกเฉินเอาไว้กว่า หมื่นล้่าน แล้ว และ ยังพบว่า

- งบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพิบัติของ กระทรวงมหาดไทย ถูกตัดไป ร่วม 250 ล้าน

ก็เลยเกิดคำถามว่า เงินกว่า หมื่นล้าน เอาไปทำอะไร (อย่าบอกนะว่า ต้องเอาไปมัดจำเรือดำน้ำ)

#KamhaengTeam

งบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพิบัติของ กระทรวงมหาดไทย ถูกตัดไป ร่วม 250 ล้าน ได้แก่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๙๕,๔๖๘,๘๐๐ บาท
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๙๕,๔๖๘,๘๐๐ บาท

กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม ๑๔๗,๖๐๙,๐๐๐ บาท
(ก) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการจัดการน้ํา
และสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๑๘,๒๐๙,๐๐๐ บาท

(ข) แผนงานยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ค) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ๕๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ตามมาตรา 5 ของ พรบ.โอนงบฯ 2560 ได้จัดการโอนงบกลาง เงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวม ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บาท

แล้วทำไมต้องมาขอรับบริจาค???

อ้างอิง : พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7793

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.