Posted: 16 Jul 2017 02:48 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

รวมบทความชุด "ล้านนาเก่า/ล้านนาใหม่: ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่" (A New Look at Old Lanna: Challenging for a New Direction on Lanna Studies) โดยบทความต่อไปนี้นำเสนอเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ในหัวข้อ "A New Look at Old Lanna: Challenging for a New Direction on Lanna Studies"

โดยการนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 (13th ICTS) "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (CMECC) โดยรายการนำเสนอมีดังต่อไปนี้
อ่านบทความได้ที่ https://goo.gl/4er6ML


ล้านนาเก่า/ล้านนาใหม่: บททบทวนเพื่อดิ้นรนออกจากวังวนท้องถิ่นศึกษา โดย อรพิน สร้อยญานะ

ความย้อนแย้ง ยอกย้อน สับสน ของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา โดย ชัยพงษ์ สำเนียง

ความเป็นล้านนาในวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ โดย สุนทร คำยอด

ครูบาคติใหม่: ภาพลักษณ์และการนำเสนอตัวเองในฐานะ “สินค้าทางความเชื่อ” โดย ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

ตำแหน่งทางศาสนาในสังคมไทใหญ่กับการสร้างความหมายใหม่ในปัจจุบัน โดย ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

ซอพื้นเมืองในการเล่าเรียนท้องถิ่น : การยื้อแย่งระหว่างความรู้ทางการและความรู้ (ที่ทำให้เป็น)ท้องถิ่น โดย ธนพงษ์ หมื่นแสน และ รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์แสวง มาละแซม ร่วมแสดงความคิดเห็นโดย ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง และ ผศ.ชานนท์ ไชยทองดี
อ่านบทความได้ที่ https://goo.gl/4er6ML

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.