Posted: 02 Jul 2017 01:32 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

'กลุ่มโต๊ะไม้เพื่อเสรีภาพ' ออกแถลงการณ์เรียกร้องการสร้างวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ จากกรณีที่เกิดการตอบโต้กันทางสื่อออนไลน์จากบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในหนังสือ 'แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ'


2 ก.ค. 2560 'กลุ่มโต๊ะไม้เพื่อเสรีภาพ' ออกแถลงการณ์เรียกร้องการสร้างวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ โดยระบุว่าจากกรณีที่เกิดการตอบโต้กันทางสื่อออนไลน์จากบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบทสัมภาษณ์ “เอ็นจีโอและภาคประชาสังคม” จากหนังสือ “แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ” ที่วิพากษ์วิจารณ์การทางานของภาคประชาสังคม มีการนาข้อความบางส่วนไปประกอบรูปภาพแล้วเผยแพร่ จนนาไปสู่การโพสต์ข้อความที่มีลักษณะข่มขู่ คุกคาม มีการใช้ถ้อยคารุนแรงในท้ายที่สุด

การแสดงความเห็นดังกล่าวไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาคาตอบที่มีความสมเหตุสมผล พิจารณาและประเมินเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อสืบค้นความจริง นาไปสู่แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาการทางานของภาคประชาสังคมมีบทบาทในการตรวจสอบการทางานของภาครัฐและมีส่วนผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั้น มีลักษณะการทางานร่วมกันกับนักวิชาการ การวิพากษ์วิจารณ์ถือเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งของการทางานทางสังคม การนาเอาอารมณ์และโจมตีด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ถือว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

“กลุ่มโต๊ะไม้เพื่อเสรีภาพ” เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เฝ้าดูการทางานของภาคประชาสังคม คาดหวังการทางานของภาคประชาสังคมให้พัฒนา ยกระดับการทางานที่เท่าทันต่อพลวัตทางสังคม เพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอเรียกร้องให้ใช้การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช้ถ้อยคาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ทั้งนี้ยังหวังจะเห็นคนทางานได้นาเอาแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนไปใช้ในชีวิตประจาวันอีกด้วย ไม่ใช่แค่การงานที่ได้ชื่อว่าเป็นการทางานในประเด็นสิทธิมนุษยชนเพียงเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.