Peace News

โพลระบุปชช.80%หนุนปรับครม.
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมลดช่องว่าง


โพลฝ่ายหนุนรัฐบาล คสช. 2 สำนัก “นิด้าโพล” เผยประชาชนส่วนใหญ่กว่า 80% หนุนปรับ ครม. เหตุทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ชี้เป้าโละเกษตรฯ พาณิชย์ และศึกษา ส่วนซูเปอร์โพล ระบุปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ลดเหลื่อมล้ำ

เมื่อ 23 ก.ค. 2560 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การปรับคณะรัฐมนตรี” โดยสำรวจจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่เหมาะสม ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.32 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ บางคนอาจจะยังขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศ

ขณะที่ร้อยละ 12.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 0.72 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี จะอย่างไรก็ได้ และร้อยละ 6.40 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการให้มีการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.12 ระบุว่า ผลงานที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนส่วนใหญ่ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด รองลงมาร้อยละ 30.80 ระบุว่า รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านมีความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

อีกร้อยละ 28.56 ระบุว่า รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการบริหารประเทศ ร้อยละ 28.08 ระบุว่า ต้องการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลที่ดีขึ้น ร้อยละ 15.84 ระบุว่า เป็นการหมุนเวียนตำแหน่งการทำงานของคณะรัฐมนตรี ร้อยละ2.24 ระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี และร้อยละ7.04 ไม่ระบุ หรือไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกระทรวงที่ต้องการให้มีการสลับสับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีมากที่สุดพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 18.40 ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 9.04 ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ร้อยละ 6.88 ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 5.28 ระบุว่า กระทรวงการคลัง ร้อยละ 5.12 ระบุว่า กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 4.32 ระบุว่า กระทรวงแรงงาน ร้อยละ 4.24 ระบุว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 4.00 ระบุว่า กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 3.04 ระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยประชาชน 86.2% ขอพรรคการเมืองอย่านำคนก่อความขัดแย้งมาให้เลือก ชูปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

วันเดียวกัน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน ระหว่างวันที่ 15 - 22 ก.ค.2560 เรื่อง โพลปลดล็อคความขัดแย้งของคนในชาติที่ยั่งยืนในสายตาของคอการเมืองที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ที่ติดตามข่าวสารการเมืองเป็นประจำ ร้อยละ 91.4 เห็นด้วยว่า ความรัก ความเมตตา และ ความเอื้ออาทร คือ การปลดล็อคความขัดแย้งของคนในชาติที่ยั่งยืน

ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 86.2 ระบุว่า พรรคการเมืองไม่ควรนำคนที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในชาติมาให้ประชาชนเลือกอีก

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.7 ระบุ กลุ่มผู้ชุมนุมต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.4 ระบุว่า การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเท่าเทียมด้วย

PEACE NEWS

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.