สปสช. ยันไม่มีคำสั่งกดเพดานของบฯ บัตรทอง

Posted: 12 Apr 2017 04:44 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

สปสช.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งหรือเพดานจัดทำคำของบบัตรทอง การขอเพิ่มขึ้นกับปริมาณการให้บริการและต้นทุนในแต่ละปี

12 เม.ย.2560 รายงานข่าวแจ้งว่า อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า มิได้มีคำสั่งหรือเพดานในการจัดทำคำขอให้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2 แต่อย่างใด คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ มีมติให้จัดทำข้อเสนอของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามปริมาณการให้บริการและต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยใช้ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้มีสิทธิจากฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล ที่มีการเก็บข้อมูลการให้บริการรายบุคคลจากปีงบประมาณก่อนหน้า และคำนวณแนวโน้มการให้บริการ ค่าแรง เงินเฟ้อ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ มิได้มีคำสั่งหรือเพดานในการจัดทำคำขอแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้จัดทำคำของบประมาณปี 2560 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2559 ร้อยละ 4 และมีมติให้จัดทำคำของบประมาณปี 2561 มากกว่าปี 2560 ร้อยละ 8.5 ไม่ใช่ไม่เกินร้อยละ 2 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องในสื่อออนไลน์

โฆษก สปสช. กล่าวต่อว่า ในส่วนของเงินเดือนบุคลากรในงบเหมาจ่ายรายหัว ก็คือเงินเดือนบุคลากรของหน่วยบริการที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดไว้ในมาตรา 46 (2) ดังนั้น ค่าเหมาจ่ายรายหัวจึงรวมภาระค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงต้นทุนทุกระบบทั้งรัฐและเอกชน จึงรวมเงินเดือนของหน่วยบริการและหน่วยบริการส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการภาครัฐ และอัตราการเพิ่มของเงินเดือนร้อยละ 6 ต่อปี ก็เป็นไปตามการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐอยู่แล้ว

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.