สนช. ผ่านวาระ 3 พ.ร.บ. กสทช. แล้ว

Posted: 01 Apr 2017 03:31 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

สนช. ผ่านวาระ 3 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เห็นชอบ 197 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง นอกจากนี้ยังรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในวาระ 2 และ 3 โดย กรรมาธิการฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่างจากหลักเกณฑ์ที่รับหลักการในวาระแรกไว้ โดยแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เช่น แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. อาทิ ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังโดยหมายศาล ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารที่ปรึกษาพนักงาน ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือกิจการด้านโทรคมนาคมในระยะเวลา 1 ปี ก่อนคัดเลือก และยังตัดหลักการที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถนำเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะไปลงทุนได้ออก เพราะเห็นว่าขัดและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายนี้ โดยหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 197 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง

นอกจากนี้ สนช. ยังมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 190 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 26 คน กรอบเวลาในการดำเนินการ 60 วัน กำหนดแปรญัตติภายใน 21 วัน

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.