สวนดุสิตโพลล์ชี้คนอยากรู้สิทธิเสรีภาพของตนใน รธน. ฉบับใหม่มากที่สุด

Posted: 07 Apr 2017 11:36 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 

สวนดุสิตโพลล์สำรวจพบเรื่องที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 74.28% คืออยากรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของประชาชน อีก 69.77% อยากรู้เรื่องการใช้อำนาจ หน้าที่ และการบริหารงานของรัฐบาล


8 เม.ย. 2560 สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,108 คน กับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ในวันที่ 6 เมษายน 72.83% เป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยทุกคนควรเคารพและยอมรับ 63.27% เป็นการก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 60.38% เป็นไปตามโรดแมปที่กำหนดไว้ บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป 49.46% ต่างชาติให้ความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น และ 47.92% คงต้องรอดูท่าทีของพรรคการเมืองและนักการเมือง

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560 คือ 74.28% สิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของประชาชน 69.77% การใช้อำนาจ หน้าที่ และการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ 61.46% เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 58.39% เนื้อหาสาระที่สำคัญ จุดแข็ง-จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ และ 52.26% ข้อบังคับ กฎหมายและบทลงโทษผู้กระทำผิดที่เหมาะสม ชัดเจน

เมื่อถามถึงความคาดหวังหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 คือ 77.26% บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน 73.01% เป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับประเทศ ทุกคนเคารพกฎหมาย 66.79% มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง การเมืองมีเสถียรภาพ 65.43% รัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้เต็มที่ ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น และ 62.45% เน้นปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ภาครัฐมีความโปร่งใส

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.