ไทยเห็นชอบรับอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ

Posted: 10 Mar 2017 08:20 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 

ที่ประชุม สนช. เห็นชอบ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ชี้จะยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยให้เป็นสากลช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน 205 เสียง ขณะที่สมาชิก สนช. อภิปรายสนับสนุนอนุสัญญาดังกล่าวนี้เพราะเห็นว่าจะช่วยยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลและช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่มีสาระสำคัญ ในการสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลที่จะป้องกันบุคคลจากการถูกบังคับให้หายสาบสูญ ด้วยการป้องกันและอำนวยความยุติธรรม รวมถึงเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังให้สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายที่ถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองบุคคลของไทยให้ตรงตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามเมื่อไทยเข้าไปภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้ จะทำให้เกิดเชิงบวกหลายประการ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการรับรองว่ารัฐจะมีมาตรการในการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับให้หายสาบสูญ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.