Posted: 23 Jun 2017 09:51 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างเขื่อน 9 แห่ง และโครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งข่าวว่านางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีร้องเรียนเรื่องชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อน 9 แห่ง และโครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21–22 มิ.ย. 2560

โดยวันที่ 21 มิ.ย. 2560 นางเตือนใจฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ 4 แห่ง คือ โครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรี (อำเภอเมือง) โครงการสร้างเขื่อนลาไม (อำเภอชะอวด) โครงการสร้างเขื่อนโคกยาง (อำเภอจุฬาภรณ์) และโครงการสร้างเขื่อนวังหีบ (อำเภอทุ่งสง) เนื่องจากโครงการส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนที่ต้องย้ายถิ่นหรือเสียพื้นที่ทำกิน ซึ่งผลการศึกษาที่มีอยู่เดิมยังไม่รอบด้านและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำการศึกษาผลกระทบและรายละเอียดของโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด จากนั้นในวันที่ 22 มิ.ย. 2560 ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 4 พื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้นพบว่า ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจากภาครัฐ ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ของภาครัฐยังขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้แทนกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการรับว่า จะเพิ่มช่องทางและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.