Posted: 29 Jun 2017 12:27 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

เพิ่มบัญญัติอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่ม ลดภาระของนายจ้างในการส่งสำเนาข้อบังคับการทำงาน เกษียณอายุ นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย ภายใน 30 วัน หลังลูกจ้างใช้สิทธิ ใช้เกณฑ์อายุครบเกษียณตามที่ตกลงกันไว้ แต่ถ้าหากไม่มีใช้ที่อายุ 60 ปี


29 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ให้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 208 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง

ในร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ

1. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป โดยค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด

2. ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อลดภาระของนายจ้างในการส่งสำเนาข้อบังคับการทำงาน นายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ให้ประกาศไว้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยต้องเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

3. เพิ่มบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ โดยในร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนด ให้การเกษียณอายุ หมายถึง การเลิกจ้าง และนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชย ภายใน 30 วัน หลังลูกจ้างใช้สิทธิ และมีบทลงโทษหากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

4. การกำหนดเวลาเกษียณอายุตามร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้เป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้ แต่ถ้าหากไม่มีการระบุอายุเกษียณไว้ในสัญญาจ้างงาน ก็ให้ใช้เกณฑ์อายุครบเกษียณที่อายุ 60 ปี ซึ่งเท่ากับว่า ในกรณีที่ลูกจ้างเกษียณอายุและได้รับค่าชดเชยแล้ว นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงทำสัญญาจ้างใหม่ โดยแตกต่างไปจากสัญญาเดิมก็ได้ หรือในกรณีไม่มีการระบุอายุเกษียณไว้ในสัญญาจ้างงาน อายุครบเกษียณก็จะอยู่ที่ 60 ปี โดยจะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างงานทันทีและหลังจากนั้นอาจทำสัญญาฉบับใหม่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่แตกต่างจากเดิมก็ได้

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.