Kong Koracha

#แถลงการณ์กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
.
จากสถานการณ์แห่งความคลุมเครือ ที่ทางรัฐบาลคสช. โดยนายวิษณุ เครืองาม ได้เข้าหารือกับ กกต. ในวันที่ 3 มกราคม เกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธี ซึ่งได้แถลงข่าวในภายหลังว่าอาจมีผลกับการจัดการการเลือกตั้งนั้น จนถึงวันนี้ประชาชนยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะยังเกิดขึ้นได้ตามกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้เคยรับปากกับประชาชนและประชาคมโลกไว้ หรือจะถูกเลื่อนเป็นครั้งที่ห้า ซึ่งความคลุมเครือนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจของนักลงทุน ซ้ำเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
.
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
.
1.ให้รัฐบาล คสช. ชี้แจงโดยปราศจากความคลุมเครือเกี่ยวกับขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกา ว่าขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนใด หากยังไม่มีการทูลเกล้า ให้บอกประชาชนตามความเป็นจริง
.
2.ให้รัฐบาล คสช. หยุดแทรกแซงการจัดการเลือกตั้ง อันเป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. ให้กกต. ได้มีอิสระในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่การเลือกตั้งจะถูกทำให้กลายเป็นโมฆะ อันเกิดจากการเลื่อนจนการประกาศผลการเลือกตั้งและเปิดประชุมรัฐสภาไม่อาจทำได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
.
3.ให้รัฐบาล คสช. และ กกต. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ในการจัดทั้งพระราชพิธี การเลือกตั้ง และรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เพราะล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต่างกัน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ตามกำหนดการเดิม
.
ทุกเหตุการณ์และกระบวนการที่สำคัญของชาติ สามารถเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลาเดียวกันตามกำหนดที่วางไว้อย่างสง่างาม ขอเพียงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจจริงในการประสานประโยชน์ และจริงใจต่อการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้ประชาคมโลกได้เห็นว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สามารถเป็นระบอบการปกครองที่เคารพสิทธิมนุษยชน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาโดยสอดคล้องกับค่านิยมที่เป็นสากล
.
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
8 มกราคม 2562


#ไม่เลื่อนเลือกตั้ง
#เลื่อนแม่มึงสิ
#เลือกตั้ง24กพ62

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.