Posted: 27 Jan 2019 04:06 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com)
Submitted on Sun, 2019-01-27 19:06


คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ชี้ ไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากเทคโนโลยีพลิกผัน แนะรัฐบาลบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยราชการต่างๆ กกต.ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้นและสามารถสอบถามประชามติจากประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้

27 ม.ค. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า วันนี้ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากเทคโนโลยีพลิกผัน หรือ Disruptive Technology และ แรงสั่นสะเทือนจาก Digital Disruption ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและตลาดแรงงาน ประสิทธิภาพของระบบราชการ การให้บริการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจะดีขึ้นหากมีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ยังจะทำให้ระบบของรัฐบาลมีความโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบถ่วงดุลจากประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใน

เรื่อง Digital Transformation ในหลายภาคส่วนของภาครัฐยังมีความล่าช้าไม่เท่าทันต่อการพลิกผันเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หวั่นกระทบประสิทธิภาพของภาครัฐทั้งระบบ ระบบกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งระบบภาษีก็ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่อว่า มีกิจการจำนวนไม่น้อยในไทยที่ไม่สามารถปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีพลิกผันทำให้ต้องปิดกิจการไปนอกจากนี้เอกชนที่ไม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกระบวนการทำงานและกระบวนการการผลิตจะประสบภาวะถดถอยของขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความท้าทายและข้อจำกัดต่อการพัฒนานวัตกรรมในกิจการ SMEs ภาครัฐจึงต้องส่งเสริมด้านแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมทีมผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเตรียมรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีต่อภาวะการมีงานทำในอนาคต ระบบการศึกษายังไม่สามารถผลิตแรงงานให้มีทักษะและความรู้สอดคล้องกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามีการว่างงานสูงขึ้นจากคุณภาพด้อยลงไม่สามารถทำงานได้ ขณะนี้ ธุรกิจเอกชนจึงเข้ามาร่วมจัดการการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้อิงการทำงาน (Work-based Learning) มากขึ้น

"เรายังไม่สามารถนำความก้าวหน้าเทคโนโลยีและ Big Data มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เช่น รัฐบาลต้องบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยราชการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ กกต. สามารถใช้เทคโนโลยี Blockchain (ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์) เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้นและสามารถสอบถามประชามติจากประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้" ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าว พร้อมระบุว่า ประเทศไทย 4.0 ไม่บรรลุเป้าหมายและไม่สามารถตอบสนองต่อการเร่งตัวของการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยี คาดหวังพรรคการเมืองต่างๆและรัฐบาลหลังเลือกตั้งมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน ไม่ใช่มีเพียงนโยบายแบบมุ่งหาคะแนนนิยมโดยไม่ใส่ใจต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ ต้องมีนโยบายสร้างความยั่งยืน ต้องมีนโยบายสร้างโอกาสและมียุทธศาสตร์ในเตรียมรับมือกับโลกในอนาคตด้วย

[full-post]

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.