Atukkit Sawangsuk

  • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด บริจาค 3 ล้านบาท  / เป็นคู่สัญญารัฐ 4 แห่ง อย่างน้อย 15 สัญญา วงเงิน 303,373,986 บาท 
  • บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด บริจาค 3 ล้านบาท  /  เป็นคู่สัญญารัฐอย่างน้อย 1 แห่ง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าป่าบอน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 174.95 ล้านบาท
  • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 3 ล้านบาท  /  เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ 207 สัญญา โดยเกือบทั้งหมดทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง โดยประกวดราคาซื้อลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า รวมเป็นเงิน 1,607.19 ล้านบาท 
  • บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด บริจาค 3 ล้านบาท (อยู่ในเครือ SKY ที่บริจาครวม 6 ล้านบาท)  /  เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ 9 สัญญา วงเงิน 3,409.21 ล้านบาท
  • บริษัท สกายไฮ จำกัด บริจาค 1 ล้านบาท  /  หากนับเฉพาะตัวของบริษัท สกายไฮ จำกัด เป็นคู่สัญญารัฐ 3 สัญญา วงเงินประมาณ 47 ล้านบาท  /  แต่หากนับรวมกับช่วงเป็นกิจการร่วมค้าอย่างน้อย 2 ครั้ง ได้แก่
  • 1.กิจการร่วมค้า ยิบอินซอย และสกายไฮ เป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ซื้อโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่น วงเงิน 997,577,000 บาท ทำสัญญาเมื่อ 28 เม.ย. 2560
  • 2.กิจการร่วมค้า ล็อกซ์เลย์-สกายไฮ เป็นคู่สัญญากับ ทอท. ซื้อขายพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) วงเงิน 891 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อ 14 ม.ค. 2559

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.