Posted: 29 Jan 2019 07:47 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com)
Submitted on Tue, 2019-01-29 22:47


29 ม.ค. 2562 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 ม.ค. ถึงอุตตม สาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขอให้ชี้แจงและยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีเอกสาร หลักฐานแจ้งการระดมทุนเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ที่ทางพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


พรรคพลังประชารัฐเปิด 24 รายชื่อนายทุนโต๊ะจีน รวม 90 ล้านบาท

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวของนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 7 ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่กำหนดให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คำชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งในกรณีนี้ ได้ให้พรรคพลังประชารัฐชี้แจงใน 3 ประเด็น คือ รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมระดมทุน เอกสารใบเสร็จรับเงินตามแบบพ.ก. 9 ที่ออกให้กับผู้สนับสนุน และรายละเอียดของเงินจำนวน 532,350,000บาท ที่พรรคแจ้งว่า ผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรม 151 คนยังไม่ส่งมอบให้กับพรรค โดยเงินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินที่ได้จากการระดมทุนซึ่งต้องแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถนำไปแจ้งเป็นรายการประเภทเงินบริจาคได้ โดยให้ชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานกลับมาภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งมาตรา 102 ของกฎหมายเดียวกัน ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ใดไม่มาให้คำชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18ม.ค. พรรคพลังประชารัฐได้แจ้งรายละเอียดต่อกกต.ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา64 โดยเป็นประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนเงินและรายจ่ายในกิจกรรมระดมทุนว่ามีผู้สนับสนุนที่มอบเงินให้จำนวน 24 รายการ รวมเป็นเงิน90ล้านบาท

มีรายจ่ายการจัดกิจกรรมจำนวน 10,897,950 บาท และมีผู้แสดงเจตนาสนับสนุนกิจกรรมของพรรค แต่ไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่พรรคในวันระดมทุนได้อีกจำนวน 151 คน รวมเป็นเงิน 532,350,000 บาท โดยเมื่อพรรคได้รับเงินจำนวนนี้แล้ว จะดำเนินการรวบรวมเป็นเงินบริจาคตามระเบียบกฎหมายและรายงานต่อ กกต. ให้ทราบต่อไป
ข่าว
การเมือง
จรุงวิทย์ ภุมมา
กกต.
พรรคพลังประชารัฐ
โต๊ะจีนพลังประชารัฐ

[full-post]

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.