นักวิชาการที่รวบรวมและจัดทำรายงานการซ้อมทรมาณผู้ถูกควบคุมตัวโดยกองทัพไทยภายใต้กฎอัยการศึก ถูกกองทัพแจ้งความฟ้องร้อง shame shame shame

เพิ่มเติมข่าวอันนี้เป็นข่าวถอนฟ้อง และมีเงื่อนไขต่างๆ นี่คือที่มีออกมาของข่าวภาษาไทย http://prachatai.com/journal/2017/03/70449

ถอนฟ้องแล้ว แต่ถึงขั้นจะ Screen รายงานกันก่อนเผยแพร่


พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ทาง กอ.รมน. และกลุ่มองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บรรลุซึ่งข้อตกลงร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้

1) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2) จัดตั้งกลไกที่มีความเหมาะสมเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรการแก้ไขในกรณีที่มีการละเมิดไปแล้ว เช่น การกำหนดสถานที่ควบคุมตัวของผู้ต้องสงสัย ระเบียบเกี่ยวกับการซักถามต่างๆ

3) การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องผ่านความเห็นชอบของกลไกต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การรายงานถูกต้อง ไม่กระทบต่อใคร

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.