Posted: 09 Jun 2017 07:20 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

กรุงเทพโพลล์สำรวจความเห็นประชาชนระบุกรณี กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ 9 รัฐมนตรีในช่วงนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อสร้างข้อต่อรองในการลงมติของ สนช.10 มิ.ย. 2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติ 9 รัฐมนตรี ประชาชนคิดอย่างไร” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,237 คน พบว่า

การที่กกต. เรียกตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายกรณีถือครองหุ้น ในช่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการพิจารณาเรื่องการเซ็ตซีโร่ กกต.ประชาชนร้อยละ 37.3 ระบุว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อสร้างข้อต่อรองในการลงมติของ สนช.รองลงมาร้อยละ 29.5 ระบุว่า เป็นการหยิบยกเรื่องที่สำคัญมาทำให้เสร็จก่อนมีกกต. ชุดใหม่ ร้อยละ 17.8 ระบุว่าเป็นเรื่องที่กกต. ถึงวาระที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาพอดี และร้อยละ 15.4 ระบุว่า เป็นการตั้งใจตอบโต้เพื่อเอาคืนรัฐบาล

เมื่อถามว่าหาก กมธ. ไม่มีการเสนอให้เซ็ตซีโร่ กกต. จะหยิบยกคำร้องมาพิจารณาและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 เห็นว่าน่าจะนำมาพิจารณาและตรวจสอบอยู่แล้ว ขณะที่ร้อยละ 33.8 เห็นว่าคงไม่นำมาพิจารณาและตรวจสอบ

ส่วนการที่ กกต. เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี9 ราย ในช่วงนี้มีความชอบธรรมหรือไม่นั้น ประชาชนร้อยละ 66.2 ระบุว่า มีความชอบธรรม ขณะที่ ร้อยละ 23.8 ระบุว่า ไม่มีความชอบธรรม ที่เหลือร้อยละ 10.0 ระบุว่าไม่แน่ใจ

สำหรับความมั่นใจต่อ กกต. ว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี 9 รายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากอคติทางการเมือง ประชาชนร้อยละ 39.2 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ รองลงมาร้อยละ 22.8 ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจ และร้อยละ 20.0 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย

เมื่อถามว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรี 9 รายจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลยุค คสช. เพียงใด ประชาชนร้อยละ 56.5 ระบุว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 43.5 ระบุว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.