Posted: 16 Jun 2017 04:51 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

สนช.เห็นชอบในวาระ 3 ประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่ ใช้เกณฑ์ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของวันประชุม สิ้นสมาชิกภาพ รองประธาน สนช. แจงความจริงหลังสื่อเสนอข่าวกระทบชื่อเสียง ยันยกร่างใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ รธน.60

แฟ้มภาพ

16 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นข้อบังคับ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 198 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ทั้งนี้ หากหลังจาก 5 วัน แล้วมีสมาชิก สนช.ทักท้วงว่าข้อบังคับฯ ขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง กล่าวว่า กรณีที่มีบางสื่อนำเสนอข่าวว่า สนช. ได้ยกร่างข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่โดยตัดเนื้อหาสำคัญเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ของสมาชิกสนช. หากขาดการลงมติมากกว่า 1 ใน 3 ออกไปนั้น ทำให้ สนช. เสียชื่อเสียงอย่างมาก โดยรองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ยืนยันว่า ที่ต้องยกร่างข้อบังคับการประชุมขึ้นมาใหม่ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 โดยในรัฐธรรมนูญ 2560 มีบทบัญญัติ ว่า ส.ส. และ ส.ว. จะขาดสมาชิกภาพเมื่อขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของวันประชุม ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวใช้กับสมาชิก สนช. ด้วย ดังนั้น สมาชิก สนช. ที่ขาดประชุมเกินกำหนด ก็จะต้องสิ้นสภาพสมาชิกโดยรัฐธรรมนูญ 2560 เช่นกัน พร้อมย้ำว่า ในรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้ใช้เกณฑ์ขาดการลงมติทำให้ขาดสมาชิกภาพแบบในรัฐธรรมนูญ 2557 และไม่มีบทบัญญัติให้ สนช. ออกข้อบังคับใช้กับกรณีดังกล่าวได้ ดังนั้น กรรมาธิการที่ทำหน้าที่ยกร่างข้อบังคับฯ จึงไม่อาจบรรจุหลักเกณฑ์แบบนั้นไว้ในข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ได้ เพราะการยกร่างข้อบังคับฯ นั้น จะต้องถือตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ทำได้เท่านั้น


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.